Posted on

WHY DO WE DESIGN / WHAT WE DESIGN

วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล
นายกสมาคม มัณฑนาการแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
Honor Award 2017
Interior Design
Designer of the Year

 

อะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจของเรา?
สถานที่
หรือแบบสถาปัตยกรรม
หรือวัฒนธรรม
หรือโจทย์ ความต้องการ
หรือเจ้าของโครงการ
หรือหมอดูฮวงจุ้ย
หรือตัณหา อัตตา ของนักออกแบบ
หรือทั้งหมดรวมกัน
หรือบางอย่างเท่านั้น

เมื่อเราเลือกแนวทางการออกแบบใดมาประยุกต์ใช้ น้ำหนักของข้อมูลก็จะผันแปรไปตามลำดับน้ำหนักที่เราเลือกที่จะถ่วงหรือทิ้งน้ำหนักให้กับงานชิ้นนั้นๆ เพราะเราทำงานกับโปรเจ็กต์แต่ละชิ้นด้วยข้อมูลที่มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้นำการตัดสินใจของเรา ว่าการออกแบบควรดำเนินไปในทิศทางใด แน่นอนว่านักออกแบบแต่ละคนจะเลือกใช้วิธีการที่แตกต่างกัน และนนั่คอืความสวยงาม ความนา่ตนื่เตน้ และความนา่สนใจ ของการทำงานในสายอาชีพนี้ อันเป็นผลให้นักออกแบบ สามารถผลิตผลงานออกมาได้หลากหลายแนวทาง ไม่มีอะไรผิดอะไรถูก ต่างกันก็แค่การตีความโจทย์และ ข้อมูลที่มี รวมไปถึงความเป็นตัวตนของนักออกแบบของ แต่ละคน

ทุกโปรเจ็กต์ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเป็นสถานที่ให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มาเติมสีสันให้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโครงการรูปแบบใด หรือผู้ใช้สอย จะเป็นใครก็ตามแต่ การออกแบบควรที่จะครอบคลุมในทุกความต้องการได้ และไม่ว่าจะเป็นการทำงานนั้นจะเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือในประเทศไทย ต่างเป็นไปในหลักการนี้ หากเราตอบโจทยข์องแตล่ะโปรเจ็กต์ได้ตรงตามจดุมงุ่หมาย ความสำเร็จก็จะตามมาด้วยเสมอ ข้อสำคัญคือ จงเป็นผู้ฟังที่ดี จากการสังเกตความผิดพลาดที่ผ่านมาของนักออกแบบ คือฟังความต้องการของลูกค้าน้อยเกินไป แต่กลับได้ยินความต้องการของตัวเองมากเกินไป

ในฐานะนายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงพัฒนาการของนักออกแบบไทยที่มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก เห็นถึงความกล้าหาญของนักออกแบบไทย ที่ท้าทายตัวเองด้วยการคิดและทำอะไรนอกกรอบกันมาก ขึ้น นำไปสู่ผลงานที่แปลกใหม่สอดแทรกไปด้วยอัตลักษณ์ ส่วนบคุคล จนมีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล ผู้คนทั่วไปเองก็เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการออกแบบตกแต่งภายในกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือใหญ่ การลงทุนมากหรอืนอ้ย ต่างก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับ “อาหารตา” สังเกตได้จากบรรดาโฮมสเตย์ โรงแรมเล็ก-ใหญ่ และร้านอาหารที่ได้รับการตกแต่างอย่างทันสมัย พากันทวีจำนวนขึ้นจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้นับเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของกระแสการตื่นตัวที่เกิดขึ้นในวงการออกแบบตกแต่งภายใน อันมีส่วนช่วยให้บริษัทออกแบบขนาดเล็กเริ่มพากันเคลื่อนไหว นักออกแบบสามารถมีงานทำได้ โดยที่ไม่ต้องแสวงหาการเข้าทำงานในบริษัทใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงและของพื้นถิ่นที่มีความสวยงามทันสมัยนึ้ หรอืคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวเองก็เกิดความประทับใจ เข้ามาเยือนไทยกันมากขึ้นตามไปด้วย แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงคงจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าขีดความสามารถและความกล้าหาญของนักออกแบบรุ่นใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างๆ ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

What influences our decisions?
Be it a place,
architectural style,
culture,
requirement specification,
project owner,
feng shui master,
desire and ego of the designer,
all or only some of them?

In choosing guidelines for design work, data weighting can vary according to the weights we put on it which are related to the distinctive and unique information of each project and so provide different guidance on the direction that the design should head towards. Of course, varied approaches used by each designer bring beauty, excitement, and attraction to the career and contribute to diverse creative results. No right or wrong for the decision. There is only a difference in the requirement interpretation and the available information, including the identity of each designer.

However, every project has the same goal: to make it a place that benefits people and offers them new colourful experiences. No matter what the project type is or who uses it, the design should cover all needs. Too, no matter it is implemented in the country or abroad, the project should follow this principle. If we meet the needs of each project, success will follow. The key is to be a good listener. A mistake has been found that designers often listen to customers’ needs too little but hear too much of their own desire.

As the president of Thailand Interior Designers’ Association, I have recognised a lot of progress Thai designers have made, including their courage to challenge themselves by thinking and doing more outside the box which leads to new different works that express their personal identity and meet international quality. The general public also increasingly acknowledges the importance of interior design. Whether to be a small or large project with more or less investment, it has been growingly focused on the ‘eye candy’, as clearly seen from more homestays, large and small hotels and restaurants decorated in modern style. These are just a few examples of active movement in an interior decorating career which has also awoken the fire within small design companies. Designers have now more job opportunities than solely seeking to work for a large company.

Such development helps promote the country’s economy in all aspects. Shops and local products are designed for a more modern and beautiful look. People’s quality of life has been improved. Tourists themselves are also impressed and come to visit Thailand more and more. Of course, the change will not stop there. I have great confidence that our young designers have the ability and courage to create change for the better endlessly.

 

ที่มา: IN THE SEEDS OF DESIGN | Thai Designer of the Year 2004-2019