สถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ ภาพสะท้อนของธรรมชาติและจักรวาล Architecture and Science a Reflection of Nature and Universe

Original price was: 300.00 ฿.Current price is: 270.00 ฿.

  • สันติรักษ์ ประเสริฐสุข แต่ง

ผลงานเขียนเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญของทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยใช้ “วิทยาศาสตร์” เป็นแว่นตาในการมองและอธิบายพัฒนาการของสถาปัตยกรรมตะวันตกตามลำดับเวลา เพื่อค้นหาทั้งความต่อเนื่องและความแตกต่างในประเด็นของความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบศึกษาเป็นสำคัญ และปราศจากการกล่าวถึงผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสถาปัตยกรรมในมิติทางวิศวกรรม โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่อดีตกาลที่มนุษย์เริ่มเกิดความสงสัยในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผ่านสู่สมัยคลาสสิกโบราณอันเป็นต้นกำเนิดของการอธิบายธรรมชาติและโครงสร้างของจักรวาลด้วยคณิตศาสตร์และเรขาคณิตอย่างเป็นแบบแผนที่เรียกว่า “ระบบเรขาคณิตแบบยูคลิด” ซึ่งได้กลายเป็นรากฐานให้กับวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเกิดเป็นวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และวิทยาศาสตร์แบบใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตามลำดับ

  • ISBN 978-616-7800-91-2
  • 2017
  • Thai
  • 123 × 175 mm
  • Paperback
  • 200 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-91-2 Categories: ,