PMC เรียนรู้ อยู่ ยั่งยืน

Original price was: 420.00 ฿.Current price is: 378.00 ฿.

หนังสือ “PMC เรียนรู้ อยู่ยั่งยืน” จะเน้นเนื้อหาส่วนหนึ่ง คือช่วงหลังการก่อสร้างที่ท่านเจ้าของอาคารได้รับมอบอาคารไปใช้งานแล้ว ซึ่งจะกล่าวถึงความรับผิดชอบต่างๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องยังต้องมีอยู่ การดูแลรักษาอาคารให้มีการใช้งานคุ้มค่า ทั้งช่วงที่อยู่ในการรับประกันและหลังการรับประกัน รวมถึงทิศทางการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้งาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต

  • ISBN 978-616-459-059-5
  • 2022
  • Thai
  • 180 × 240 mm
  • Paperback with Flap
  • 280 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-059-5 Categories: , ,