Posted on

[HD-XTRAORDINARY sponsor] บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด เป็นผู้นำในงานก่อสร้างคุณภาพสูง มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นบริษัทที่มีช่างฝีมือมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จึงสามารถดำเนินงานก่อสร้างอย่างครบวงจร มีความพร้อม ทำงานก่อสร้างที่หลากหลาย ทั้งการสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและสถาปนิกผู้มองหางานก่อสร้างที่มีคุณภาพระดับสูงสุด

ติดต่อ: www.thaweemongkol.co.th

ผลงานในหนังสือ HD-XTRAORDINARY

· LAKE HOUSE
· UNO STACKO HOUSE
· HIDDEN HOUSE
· BIANCO-NERO HOUSE