Posted on

H-OBSERVATION: กรอบอะลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง

การออกแบบช่องเปิดขนาดใหญ่พิเศษจำเป็นจะต้องใช้กรอบอะลูมิเนียมที่มีเนื้ออะลูมิเนียมหนาพิเศษที่ทำให้กระจกคงทน โดยมีขนาดภายนอกอยู่ที่ 5 ซม. ซึ่งทำให้ตัวกระจกมีความทนทานแข็งแรง บาง และไม่เทอะทะ สำหรับบานเลื่อนนั้นจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 5 เมตร เพื่อทำให้คนในบ้านสามารถรับทัศนียภาพที่สวยงามของสวนรอบตัวบ้าน โดยกระจกที่ใช้มีชื่อว่า Pano รุ่น Slim Square 50 มม.

Pano Co., Ltd.
รุ่น: Slim Square 50 มม.

ที่มา: Rabbit Residence by BOONDESIGN จากหนังสือ H1