Architecture, Life & (Light Blue)

Original price was: 1,490.00 ฿.Current price is: 1,341.00 ฿.

มิติการออกแบบสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันไม่สามารถที่จะตอบสนองเฉพาะเรื่องประโยชน์ใช้สอย ที่ตั้ง พื้นถิ่น ประสบการณ์ หรือด้านความงามอย่างที่เราคุ้นเคยได้อีกต่อไป ด้วยกระแสโลกยุคใหม่ งานออกแบบสถาปัตยกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในวงกว้างด้วย ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะต้องกลับมาทบทวนบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของงานสถาปัตยกรรม ผลงานการออกแบบของ A49 ในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเสมือนโอกาสที่ได้ย้อนกลับไปทบทวนอดีต ผ่านผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บอกเรื่องราวของการทำงานผ่านกาลเวลาจากยุคแอนะล็อกสู่ดิจิทัล ในภาษาของสถาปัตยกรรมที่ต่างกันออกไปตามเนื้อหาและบริบทของแต่ละโครงการ

  • ISBN 978-616-459-071-7
  • 2023
  • English / Thai
  • 280 × 280 mm
  • Hardcover
  • 252 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-071-7 Categories: , , , , ,